Facebook E-mail
formats

ترکیب کسب و کار

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۳: ترکیب  کسب و کار
 •     استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه
 آماده  برای اجرا:
 •       استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره ها

 

دامنه کاربرد

 • ترکیب­ کسب و کار با استفاده از روش تحصیل (حسابداری تحصیل)، با استثناهای محدود، به حساب گرفته می­ شود.

 

تشخیص یک ترکیب کسب و کار

 • یک ترکیب کسب و کار معامله یا رویداد دیگری است که در آن یک تحصیل کننده کنترل یک یا چند کسب و کار را به دست می آورد.
 • یک “کسب و کار” یک مجموعه یکپارچه از فعالیت­ ها و دارایی­ ها با قابلیت هدایت و مدیریت در راستای ایجاد بازده برای سرمایه­ گذاران از طریق سود تقسیمی، مخارج پایین­تر و یا سایر مزایای اقتصادی است.

 

تشخیص شخص تحصیل کننده

 

تعیین تاریخ تحصیل

 

مابه ­ازای انتقال­ یافته

 

تعیین اقلامی که بخشی از ترکیب کسب و کار هستند

 • اقلامی که بخشی از معامله ترکیب کسب و کار نیستند، خارج از حسابداری تحصیل محاسبه می­ شوند.

 

دارایی­ های تحصیل شده و بدهی­ های تقبل شده قابل تشخیص

 

اندازه گیری منافع فاقد حق کنترل

 

سرقفلی یا یک سود غیر عملیاتی حاصل از خرید زیر قیمت

 • سرقفلی به عنوان یک باقی­مانده اندازه ­گیری شده و به عنوان یک دارایی شناخته می ­شود. وقتی باقیمانده یک کسری (سود غیر عملیاتی حاصل از خرید زیر قیمت) است، پس از تجدید بررسی­ مقادیر مورد استفاده در حسابداری تحصیل، در سود یا زیان شناسایی می­ شود.

 

اندازه­گیری و حسابداری پس از تحصیل

 • تعدیلات حسابداری تحصیل در طول “دوره اندازه گیری”، منعکس کننده اطلاعات اضافی در مورد واقعیت ­ها و شرایطی است که در تاریخ تحصیل وجود داشته است.

به طور کلی، اقلام شناسایی شده در حسابداری تحصیل، پس از ترکیب کسب و کار، مطابق با استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی مرتبط اندازه گیری و به حساب گرفته می­ شوند.

formats

تلفیق

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰: صورت های مالی تلفیقی

 

 

اشخاصی که در ارایه صورت­ های مالی تلفیقی لحاظ می شوند

 • شخصی که یک یا بیش از یک شخص دیگر را کنترل می ­کند باید صورت­ های مالی تلفیقی ارایه دهد، مگر آن که واجد شرایط یک شخص سرمایه ­گذاری (بخش ۵-۶) باشد یا تحت شرایط مشخصی از انجام این کار معاف باشد.
 • سازمان ­های دارای سرمایه ­گذاری ­های ریسک ­پذیر، صندوق ­های سرمایه ­گذاری مشترک، واحدهای سرمایه­ گذاری جمعی و اشخاص مشابه که واجد شرایط اشخاص سرمایه ­گذاری (بخش ۵-۶) نیستند، از الزامات این استاندارد معاف نبوده و اشخاص فرعی­آن ها تلفیق می­شوند.

 

مدل کنترل تکی

 • یک سرمایه گذار زمانی یک سرمایه­ پذیر را کنترل می ­کند که در معرض (دارای حق نسبت به) بازده ­های متغیر ناشی از ارتباطش با سرمایه ­پذیر باشد، و توانایی تاثیرگذاری بر آن بازده ­ها از طریق تسلطش بر سرمایه­ پذیر را داشته باشد. کنترل شامل تسلط، در معرض تغییرات بازده بودن و ارتباط بین این دو است.
 • کنترل به طور مداوم ارزیابی می ­شود.

 

گام 1: درک سرمایه ­پذیر

 • کنترل به طور کلی در سطح شخص حقوقی ارزیابی می ­شود. با این وجود، یک سرمایه گذار می­تواند فقط بر دارایی ­ها و بدهی ­های مشخصی از آن شخص حقوقی (یک سیلو) کنترل داشته باشد، که در این صورت کنترل در آن سطح ارزیابی می ­شود به شرطی که شرایط مشخصی برآورده شوند.
 • هدف و طراحی سرمایه­ پذیر به خودی خود تعیین کننده کنترل سرمایه گذار بر سرمایه ­پذیر نیست. با این حال، هدف و طراحی سرمایه ­پذیر بر قضاوت سرمایه گذار در تمام زمینه ­های مدل کنترل نقش دارد. ارزیابی هدف و طراحی شامل در نظر گرفتن ریسک ­هایی است که سرمایه­ پذیر برای ایجاد آن ­ها و انتقالشان به طرفین معامله طراحی شده بود، و بررسی اینکه آیا سرمایه ­گذار در معرض بعضی یا همه آن ریسک ­ها قرار دارد می ­باشد.
 • فعالیت های مربوط سرمایه ­پذیر (یا به عبارت دیگر فعالیت ­هایی که به طور قابل ملاحظه ای بر بازده سرمایه ­پذیر تاثیر می ­گذارند)  باید مشخص شوند. همچنین، سرمایه گذار باید تعیین کند که آیا تصمیم گیری در مورد فعالیت های مربوط بر اساس حق رای است.

 

گام 2: تسلط و فعالیت­ های مربوط

 • در ارزیابی اینکه آیا سرمایه گذار بر فعالیت ­های مربوط سرمایه ­پذیر تسلط دارد یا خیر، فقط حقوق ماهوی در نظر گرفته می ­شود.
 • اگر حق رای برای ارزیابی تسلط مربوط باشد، سرمایه ­گذار باید حق رای­ های بالقوه ­ای که ماهوی هستند، حقوق ناشی از سایر ترتیبات قراردادی و عواملی که نشان دهنده تسلط واقعی هستند (برای مثال سرمایه ­گذار دارای سهام غالب باشد و سایر دارندگان حق رای به اندازه کافی پراکنده باشند) را در نظر بگیرد.
 • اگر حق رای برای ارزیابی تسلط مربوط نباشد، سرمایه­ گذار باید شواهدی در مورد توانایی عملی برای هدایت فعالیت های مربوط (مهمترین عامل)، نشانه های یک رابطه خاص با سرمایه پذیر، و میزان آسیب پذیری سرمایه گذار در برابر تغییرات بازده در نتیجه ارتباطش با سرمایه پذیر را در نظر بگیرد.

 

گام 3: در معرض تغییرات بازده بودن

 • بازده به طور گسترده تعریف می­شود و نه تنها شامل بازده های مستقیم (مثل سود تقسیمی، بهره و تغییرات در ارزش منصفانه یک سرمایه­ گذاری) می­ شود، بلکه بازده های غیرمستقیم (مثل دستیابی به صرفه­ جویی به مقیاس، کاهش هزینه­ ها و سایر هم­­ افزایی ­ها) را هم در بر می گیرد.

 

گام 4: پیوند

 • اگر سرمایه­ گذار (تصمیم گیرنده) یک نماینده باشد، رابط ه­ای بین تسلط و بازده وجود ندارد و با تسلط تفویض شده به تصمیم­ گیرنده به گونه­ ای برخورد می­ شود که گویی در اختیار خود کارگمار است.
 • تصمیم گیرنده برای تعیین نماینده بودن خود باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
  • حق برکناری و سایر حقوق ماهوی که در اختیار یک یا چند طرف است؛
  • اینکه آیا حقوق و مزایای تصمیم­ گیرنده متعارف و عادی است؛
  • سایر منافع اقتصادی­ تصمیم ­گیرنده؛ و
  • رابطه کلی بین تصمیم­ گیرنده و سایر طرفین؛

 

 • در ارزیابی اینکه آیا یک شخص یک سرمایه ­پذیر را کنترل می ­کند، آن شخص باید حقوق طرف­ هایی که به عنوان جانشین اش عمل می کنند را در نظر بگیرد.

 

دوره­ ها و رویه­ های حسابداری اشخاص فرعی

منافع فاقد حق کنترل

 

معاملات درون­ گروهی

 

از دست دادن کنترل

 

تغییرات در منافع مالکیت در حین حفظ کنترل

 • تغییرات در منافع مربوط به مالکیت شخص فرعی توسط شخص اصلی، که منجر به از دست دادن کنترل نشود، به عنوان معاملات مالکانه به حساب گرفته شده و هیچگونه سود یا زیان غیرعملیاتی شناسایی نمی ­شود.

 

افشا

افشای جزییات کامل، شامل افشاهای مربوط به اشخاص ساختار یافته تلفیق نشده (بخش ۵-۱۰ را ببینید)، الزامی است

formats

اندازه گیری ارزش منصفانه

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه

 

دامنه کاربرد

 

اصول ارزش منصفانه

 

تکنیک ها و رویکردهای ارزش­ گذاری

 

ورودی­­­های تکنیک­ های ارزش­ گذاری

 • بر اساس ورودی­­­ های تکنیک ­های ارزش ­گذاری مورد استفاده در اندازه ­گیری ارزش منصفانه، یک سلسله مراتب ارزش منصفانه ایجاد می شود.
 • صرف یا کسر (به عنوان مثال صرف کنترل) ممکن است یک ورودی مناسب برای یک تکنیک ارزش­ گذاری باشد، اما فقط به شرطی که با واحد حساب مربوطه سازگار باشد.

 

سلسله مراتب ارزش منصفانه

 

اندازه ­گیری ارزش منصفانه

 • ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه به طور کلی برابر با قیمت معامله است.
 • دارایی های غیر مالی بر اساس «بالاترین و بهترین استفاده» آن­ها، یعنی استفاده ­ای که ارزش دارایی (یا گروهی از دارایی ­ ها) را برای یک فعال بازار حداکثر می ­کند، اندازه ­گیری می ­شوند.
 • در غیاب قیمت­ های اعلام شده برای انتقال ابزار، یک بدهی یا یک ابزار مالکانه متعلق به خود شخص، از دیدگاه فعال بازاری که دارایی مربوطه را نگهداری می­ کند ارزش­ گذاری می­شود. در صورتی که این کار ممکن نباشد، سایر تکنیک ­های ارزش­ گذاری برای ارزش ­گذاری بدهی یا ابزار مالکانه خود از دیدگاه یک فعال بازار که در قبال بدهی متعهد است یا ابزار مالکانه را صادر کرده است استفاده می ­شود.
 • ارزش منصفانه یک بدهی، منعکس کننده ریسک عدم ایفای تعهد است، با این فرض که این ریسک قبل و بعد از انتقال بدهی یکسان است.
 • گروه­ های مشخصی از دارایی­ های مالی و بدهی­ های مالی با ریسک ­های بازار یا اعتباری تهاتر کننده را می­توان بر مبنای خالص میزانی که در معرض ریسک است اندازه ­گیری کرد.
 • برای دارایی ­ها یا بدهی­ های دارای قیمت ­های پیشنهادی خرید و فروش، یک شخص می­تواند قیمتی­ در بازه قیمت­ های پیشنهادی خرید و فروش را، که در آن شرایط به بهترین شکل ارزش منصفانه را نشان می­دهد، استفاده کند.
 • رهنمودهایی درباره اندازه­ گیری ارزش منصفانه هنگامی که حجم یا سطح فعالیت در بازار کاهش می­ یابد، و زمانی که معاملات متعارف نیستند فراهم شده است.

 

افشا

formats

صورت جریان های نقدی

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۷: صورت جریان های نقدی

 

 

نقد و معادل نقد

فعالیت­ های عملیاتی، سرمایه­ گذاری و تامین مالی

روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم

 

جریان­­های نقدی پول خارجی

 • جریان­ های نقدی پول خارجی با نرخ ­های مبادله در تاریخ ­های جریان ­های نقدی (یا در صورت مناسب بودن با استفاده از میانگین ­ها) تسعیر می­شود.

 

تهاتر

 

تغییرات در بدهی­ های مرتبط با فعالیت ­های تامین مالی

formats

تغییرات در حقوق مالکانه

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت­های مالی

 

موارد کلی

 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه (و یادداشت های مربوطه)، مبالغ آغازین و پایانی هر یک از اجزای حقوق مالکانه را با هم تطبیق می ­دهد.
 • تغییرات در حقوق مالکانه مرتبط با مالکان صورت جداگانه از تغییرات در حقوق مالکانه غیر مالکان در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارایه می ­شوند.

 

اشخاص بدون حقوق مالکانه

 

تغییرات در رویه ­های حسابداری و اشتباهات

 • به طور کلی، انجام تغییرات در رویه ­های حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره گذشته، از طریق تعدیل حقوق مالکانه آغازین و تجدید ارایه اقلام مقایسه ­ای انجام می­شود مگر آن که این کار غیر عملی باشد.
 • هر شخص باید به طور جداگانه موارد زیر را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارایه دهد:
خانه Archive for category "موضوعات کلی" (برگه 2)