Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ورودی سطح ۲ (Level 2 input)

ورودی‌هایی به غیر از قیمت‌های اعلام شده در سطح ۱، که برای دارایی یا بدهی بطور مستقیم یا غیرمستقیم، قابل مشاهده باشد.

خانه اصطلاحات L ورودی سطح ۲ (Level 2 input)