Facebook E-mail
formats

پذیرش IFRS برای نخستین بار

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱: پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار
 •   استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۴: حساب‌های انتقالی قانونی
 آماده‌ برای اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره‌ها
 •    تفسیر ۲۲ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: معاملات ارزی و پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت مابه‌ازا
 •    اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱: پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار
 •    اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۴: قراردادهای بیمه

 

 

الزامات کلی

 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، الزامات و معافیت‌های گذار مشخصی را در مورد پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار تعیین کرده است.
 • یک صورت وضعیت مالی آغازین باید در تاریخ گذار، که نقطه شروع حسابداری بر طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است، تهیه ‌شود.
 • تاریخ گذار عبارت است از ابتدای نخستین دوره مقایسه‌ای ارایه شده بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.
 • همراه با صورت وضعیت مالی آغازین، اطلاعات مقایسه‌ای بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی باید حداقل برای یک سال ارایه شود.
 • الزامات و معافیت‌های گذار در زمان پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار باید در صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای اعمال ‌شود.

 

انتخاب رویه‌های حسابداری

 

 

استثناهای اجباری

 • به طور کلی، اعمال تغییرات در رویه‌ حسابداری با تسری به گذشته در برخی موارد (یعنی هنگامی که انجام این کار مستلزم داشتن دانش و آگاهی در مورد رویدادهای گذشته است) ممنوع است.

 

استثناهای اختیاری

 

افشا