Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

حقوق مالکانه (Equity)

منافع باقیمانده در دارایی‌های یک شخص پس از کسر همه بدهی‌ها است.

خانه اصطلاحات E حقوق مالکانه (Equity)