Facebook E-mail
formats

معامله پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی (Group share-based payment transaction)

یک پرداخت مبتنی بر سهام که در آن شخص دیافت کننده، شخص تسویه کننده و شخص مرجع از دید یک شخص اصلی نهایی

در یک گروه هستند.

formats

معامله پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی (Group share-based payment transaction)

یک پرداخت مبتنی بر سهام که در آن شخص دریافت‌کننده، شخص تسویه کننده و شخص مرجع از دید یک شخص اصلی نهایی در یک گروه هستند.

formats

گروه ( Group )

شخص اصلی و اشخاص فرعی آن.

formats

کمک‌های بلاعوض مربوط به درآمدها (Grants related to income)

کمک‌های بلاعوض دولت به غیر از کمک‌های مربوط به دارایی‌ها است.

formats

تاریخ اعطا (Grant date)

تاریخی که شخص و طرف دیگر (شامل یکی از کارکنان) در مورد یک پرداخت مبتنی بر سهام توافق می‌کنند،که زمانی است که شخص و طرف مقابل درک مشترکی از مفاد و شرایط آنتوافق داشته باشند.در تاریخ اعطا، شخص به طرف مقابل حقی نسبت به نقد، سایر دارایی‌ها،یا ابزارهای مالکانه شخص را اعطا می‌کند، مشروط بر اینکه شرط‌های قطعی شدن معینی، در صورت وجود، احراز شوند. اگر آن موافقت‌نامه مشمول یک فرایند تصویب باشد (برای مثال، توسط سهامداران)، تاریخ اعطا زمانی است که تصویب انجام شده باشد.

خانه اصطلاحات Archive for category "G"