Facebook E-mail
formats

ارایه و افشا

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷: ابزارهای مالی – افشا
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 آماده‌ برای اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

تهاتر

 • یک دارایی مالی و یک بدهی مالی فقط زمانی تهاتر می‌شوند که شخص:
  • در حال حاضر دارای یک حق قانونی قابل اجرا برای تهاتر آن‌ها باشد؛ و
  • قصد داشته باشد آن‌ها را به صورت خالص و یا هر دو مبلغ را به طور همزمان تسویه کند.

 

اهداف افشا

 • یک شخص ملزم به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان را قادر سازد تا:
  • اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد آن شخص را ارزیابی کنند؛ و
  • ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی و نحوه مدیریت آن ریسک‌ها توسط شخص را ارزیابی کند.

 

اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد

 

ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی

 • افشای اطلاعات کمی و کیفی الزامی است.
 • افشاهای کیفی اهداف، رویه‌ها و فرایندهای مدیریت برای اداره ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی را توضیح می‌دهند.
 • داده‌های کمّی درباره آسیب‌پذیری در برابر ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی بر اساس اطلاعاتی که به صورت داخلی برای مدیران اصلی فراهم می‌شود. با این حال، افشاهای مشخصی در مورد آسیب‌پذیری شخص در برابر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار ناشی از ابزارهای مالی الزامی است، صرف نظر از این که آیا این اطلاعات برای مدیران فراهم می‌شود یا خیر.

 

انتقال دارایی‌های مالی

 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت نمی‌شوند، باید افشا شود.
 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت شده است اما شخص در آن‌ها ارتباط مستمر دارد باید افشا شود.
formats

حسابداری مصون‌سازی

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •    تفسیر ۱۶ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: مصون‌سازی‌ خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

مقدمه

 • حسابداری مصون‌سازی به یک شخص اجازه می‎‌دهد دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات قطعی را به صورت گزینشی و بر مبنایی متفاوت از آنچه در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تصریح شده است اندازه‌گیری کند یا شناسایی سود یا زیان غیر عملیاتی ابزارهای مشتقه در سود یا زیان را به تعویق اندازد.
 • بکارگیری حسابداری مصون‌سازی اختیاری است. با این وجود، بکارگیری حسابداری مصون‌سازی فقط وقتی مجاز است که الزامات سخت‌گیرانه مستندسازی و اثربخشی رعایت شوند.

 

مدل‌های حسابداری مصون‌سازی

 

اقلام مصون شده واجد شرایط

 

ابزار مصون‌سازی واجد شرایط

 

ریسک‌های مصون شده واجد شرایط

 • ریسک‌ مصون شده ریسکی است که می‌تواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.

 

آزمون اثربخشی

 • آزمون اثربخشی باید هم با تسری به آینده و هم با تسری به گذشته انجام شود. برای اینکه یک مصون‌سازی بسیار موثر باشد، تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی قلم مصون شده قابل انتساب به آن ریسک مصون شده باید با تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی ابزار مصون‌سازی در دامنه بین ۸۰٪ تا ۱۲۵٪ تهاتر شود.

 

توقف حسابداری مصون‌سازی

 • حسابداری مصون‌سازی در موارد زیر با تسری به آینده متوقف می‌شود:
  • معامله مصون شده دیگر بسیار محتمل نیست؛
  • ابزار مصون‌سازی منقضی شود یا به فروش برسد، خاتمه ‌یابد یا اعمال شود؛
  • اقلام مصون‌ شده به فروش برسد، تسویه شود یا در غیر این صورت واگذار شود؛
  • مصون‌سازی دیگر بسیار اثربخش نباشد؛
  • شخص، اختصاص ابزار مصون‌سازی را لغو کند.
formats

ارایه و افشا

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷: ابزارهای مالی – افشا
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

تهاتر

 • یک دارایی مالی و یک بدهی مالی فقط زمانی تهاتر می‌شوند که شخص:
  • در حال حاضر دارای یک حق قانونی قابل اجرا برای تهاتر آن‌ها باشد؛ و
  • قصد داشته باشد آن‌ها را به صورت خالص و یا هر دو مبلغ را به طور همزمان تسویه کند.

 

اهداف افشا

 • یک شخص ملزم به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان را قادر سازد تا:
  • اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد آن شخص را ارزیابی کنند؛ و
  • ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی و نحوه مدیریت آن ریسک‌ها توسط شخص را ارزیابی کند.

 

اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد

 • الزامات افشای مشخص شامل اطلاعاتی درباره موارد زیر می‌شود:
  • مبالغ دفتری؛
  • ارزش‌های منصفانه؛
  • سرمایه گذاری ها در ابزار های مالکانه که به دسته به ارزش منصفانه از طریق سایر سود و زیان های جامع اختصاص یافته اند؛
  • اقلام اختصاص یافته به دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان؛
  • تجدید طبقه‌بندی دارایی‌های مالی بین دسته‌ها؛
  • تهاتر دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی و اثر توافق‌های خالص‌سازی بالقوه؛
  • وثیقه‌؛ و
  • حسابداری مصون‌سازی.

 

ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی

 • افشای اطلاعات کمی و کیفی الزامی است.
 • افشاهای کیفی اهداف، رویه‌ها و فرایندهای مدیریت برای اداره ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی را توضیح می‌دهند.
 • داده‌های کمّی درباره آسیب‌پذیری در برابر ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی بر اساس اطلاعاتی که به صورت داخلی برای مدیران اصلی فراهم می‌شود. با این حال، افشاهای مشخصی در مورد آسیب‌پذیری شخص در برابر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار ناشی از ابزارهای مالی الزامی است، صرف نظر از این که آیا این اطلاعات برای مدیران فراهم می‌شود یا خیر.

 

انتقال دارایی‌های مالی

 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت نمی‌شوند، باید افشا شود.
 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت شده است اما شخص در آن‌ها ارتباط مستمر دارد باید افشا شود.
formats

اندازه‌گیری و سود و زیان غیر عملیاتی

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۸: درآمد عملیاتی
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۱: آثار تغییر در نرخ ارز
 آماده‌ برای اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

اندازه‌گیری در زمان شناخت اولیه

 

اندازه‌گیری پس از شناخت اولیه

 

 

شناسایی بهره

درآمد بهره و هزینه بهره با استفاده از روش بهره موثر محاسبه می‌شوند. نرخ بهره موثر باید در زمان شناخت اولیه

و بر اساس جریان‌های نقدی برآورد شده با در نظر گرفتن همه شرایط قراردادی ابزارهای مالی به استثنای زیان‌های اعتباری آتی

محاسبه شود. برای ابزارهای با نرخ شناور، نرخ بهره موثر باید برای انعکاس تغییرات نرخ بهره بازار به روز رسانی ‌شود.

 

کاهش ارزش دارایی‌های مالی

 • یک شخص باید وجود شواهد عینی در مورد کاهش ارزش دارایی‌های مالی که به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه‌گیری نمی‌شوند را ارزیابی کند. در صورت وجود شواهد عینی در مورد کاهش ارزش، هرگونه زیان کاهش ارزش باید در سود یا زیان شناسایی شود.
 • شواهد عینی کاهش ارزش یک دارایی مالی از رویدادهای زیان‌آوری که پس از شناخت اولیه آن دارایی‌ مالی رخ داده و بر جریان‌های نقدی آتی برآورد شده آن دارایی اثر می‌گذارند ناشی می‌شوند.
 • برای سرمایه‌گذاری‌ها در ابزارهای مالکانه، کاهش با اهمیت یا طولانی‌مدت در ارزش منصفانه به مبلغی کمتر از بهای تمام شده نیز از شواهد عینی کاهش ارزش است. زیان‌های کاهش ارزش ابزارهای مالکانه را نمی‌توان برگشت داد.
 • شواهد عینی کاهش ارزش باید برای دارایی‌هایی که به تنهایی با اهمیت هستند به صورت جداگانه و برای سایر دارایی‌ها به صورت گروهی ارزیابی شوند. یک ارزیابی گروهی نیز باید برای دارایی‌هایی که شواهد عینی در مورد کاهش ارزش آن‌ها به صورت جداگانه وجود ندارد انجام گردد.
 • اندازه‌گیری کاهش ارزش به این بستگی دارد که یک دارایی مالی به بهای مستهلک ‌شده اندازه‌گیری می‌شود (یعنی به عنوان وام و دریافتنی یا نگهداری شده تا سررسید طبقه‌بندی می‌شود) یا به عنوان آماده برای فروش طبقه‌بندی می‌شود.

 

formats

شناخت و قطع شناخت

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •    تفسیر ۱۹ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: خاتمه بدهی‌های مالی از طریق ابزارهای مالکانه
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

شناخت اولیه

 

قطع شناخت دارایی‌های مالی

 • یک دارایی مالی فقط در صورتی قطع شناخت می‌شود که حقوق قراردادی نسبت به جریان‌های نقدی ناشی از آن دارایی مالی منقضی شده باشد یا هنگامی که دارایی مالی منتقل شده باشد و این انتقال برخی شرایط مشخص را احراز کند.
 • در صورتی که یک شخص تقریبا تمام ریسک‌ها و مزایای مالکیت یک دارایی مالی را منتقل کند، باید آن دارایی مالی منتقل شده را قطع شناخت کند. اما اگر تقریبا تمام ریسک‌ها و مزایای مالکیت یک دارایی مالی را حفظ کند، نباید آن دارایی مالی منتقل شده را قطع شناخت کند.
 • اگر یک شخص تقریبا تمام ریسک‌ها و مزایای مالکیت یک دارایی مالی را نه منتقل کند و نه حفظ کند، ولی کنترل دارایی مالی را حفظ کند، باید به شناسایی آن دارایی مالی منتقل شده تا میزان مشارکت مستمرش در آن دارایی ادامه دهد.

 

قطع شناخت بدهی‌های مالی

 • یک بدهی مالی در صورتی قطع شناخت می‌شود که خاتمه یافته باشد (یعنی بدهی پرداخت، لغو یا منقضی شده باشد) یا هنگامی که شرایط آن تا حد زیادی تغییر کرده باشد.
خانه موضوعات خاص Archive for category "ابزارهای مالی"