Facebook E-mail
formats

اجاره فرعی(Sublease)

معامله ای است که در آن دارایی پایه توسط اجاره کننده (اجاره دهنده واسط) به یک شخص ثالث داده شده، و اجاره (اجاره اصلی) بین اجاره دهنده اصلی و اجاره کننده به قوت خود باقی می‌ماند.

formats

بدهی قرارداد (Contract liability)

تعهد شخص برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، در صورتی که شخص در ازای آن کالاها یا خدمات از مشتری مابه‌ازا دریافت کرده باشد (یا زمان پرداخت مبلغ مرد نظر رسیده باشد).

formats

دارایی قرارداد (Contract asset)

دارایی قرارداد حق شخص در مورد مابه‌ازا در ازای کالاها یا خدماتی که شخص به مشتری منتقل کرده است هنگامی که آن حق

مشروط بر چیزی به غیر از گذر زمان (برای مثال، عملکرد آتی شخص) باشد.

formats

تاریخ گذار به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (Date of transition to IFRSs)

ابتدای نخستین دوره‌ای که شخص برای آن دوره، اطلاعات مقایسه‌ای کامل را طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در نخستین صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ارایه می‌کند.

formats

قرارداد (Contract)

قرارداد یک موافقت‌نامه بین دو یا چند طرف است که تعهدات و حقوق قابل اجرا ایجاد می‌کند.

خانه Archive for category "اصطلاحات"