Facebook E-mail
formats

موارد کلی

در حال اجرا:
  •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی

 

فرمت صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع

  • صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع را می‌توان به یکی از دو صورت زیر ارایه نمود:
    • در یک صورت واحد که شامل دو بخش سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع است؛ یا
    • در دو صورت: یک “صورت سود یا زیان” که اجزای سود یا زیان را نمایش می‌دهد، و بلافاصله پس از آن، یک “صورت سود و زیان‌های جامع” که با سود یا زیان شروع می‌شود و اجزای سایر سود و زیان‌های جامع را نمایش می‌دهد.
  • اگرچه بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، برخی اقلام باید در صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع ارایه شوند، هیچ فرمت خاصی برای اینکار تجویز نشده است.

 

سایر سود و زیان‌های جامع

 

استفاده از اصطلاحات غیرعادی یا استثنایی

  • به نظر ما، استفاده از اصطلاحات “غیرعادی” یا “استثنایی” باید خیلی کم باشد و این اصطلاحات فقط برای اقلامی به کار روند که توجیه قابل توجهی برای آن‌ها وجود داشته باشد.

 

اقلام فوق‌ عادی

  • ارایه و افشای اقلام درآمد و هزینه‌ای که به عنوان اقلام “فوق‌ عادی” شناخته می‌شوند ممنوع است.

تهاتر

 

معیارهای جایگزین اندازه‌گیری سود

  • به طور کلی، در صورت احراز برخی شرایط، ارایه معیارهای جایگزین اندازه‌گیری سود (مثلا سود قبل از (کسر) بهره، مالیات و استهلاک) در صورت‌های سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع ممنوع نیست. احتمالا مقامات نظارتی هر کشور الزامات محدود کننده بیشتری در این زمینه داشته باشند.