Facebook E-mail
formats

ملک دو منظوره (Dual-use property)

ملکی است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری در املاک استفاده می‌شود و بخش دیگر آن برای فعالیت‌های شخصی، که باعث می‌شود ملک به عنوان املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات در نظر گرفته شود، استفاده می‌شود.

formats

گروه واگذاری (Disposal group)

گروهی از دارایی‌ها که همراه با یکدیگر، از طریق فروش یا به طریقی دیگر، در معامله‌ای منفرد واگذار خواهند شد، و بدهی‌هایی که بطور مستقیم با آن دارایی‌ها ارتباط دارند و در معامله مزبور منتقل خواهند شد. در صورتی که این مجموعه یک واحد مولد نقد باشد که طبق الزامات بندهای۸۰-۸۷ از استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۶ کاهش ارزش دارایی‌ها، سرقفلی به آن تخصیص یافته است، یا اگر یک عملیات در یک چنین واحد مولد نقدی باشد، این مجموعه، سرقفلی تحصیل‌شده در ترکیب کسب و کار را شامل می‌شود.

formats

ویژگی مشارکت اختیاری (Discretionary participation feature)

حق قراردادی برای دریافت منافع اضافی، به عنوان مکمل منافع تضمین شده، که:

۱. احتمالاً بخش قابل ملاحظه‌ای از کل منافع قراردادی هستند؛

۲. مبلغ یا زمانبندی آن، بطور قراردادی در اختیار صادرکننده است؛ و

۳. بطور قراردادی مبتنی بر موارد زیر است:

  • عملکرد مجموعه معینی از قراردادها یا نوع خاصی از قراردادها؛
  • بازده تحقق یافته و/یا تحقق‌نیافته سرمایه‌گذاری در مجموعه معینی از دارایی‌های نگهداری‌شده توسط صادرکننده؛ یا
  • سود یا زیان شرکت، صندوق یا سایر اشخاصی که قرارداد صادر می‌کنند.
formats

عملیات متوقف شده (Discontinued operation)

بخشی از یک شخص است که یا واگذار شده است یا به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است و:

  • نشان‌دهنده یک خط عمده و جداگانه کسب و کار یا حوزه جغرافیایی عملیات است؛
  • قسمتی از یک برنامه هماهنگ‌شده برای واگذاری یک خط عمده و جداگانه کسب و کار یا حوزه جغرافیایی عملیات است؛ یا
  • یک شخص فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد تحصیل شده است.
formats

روش مستقیم (Direct method)

روش مستقیم ارایه جریان‌های نقدی، نشان‌دهنده جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی (مثلا دریافت‌ها از مشتریان، پرداخت‌ها به عرضه‌کنندگان) است.

خانه اصطلاحات Archive for category "D"