Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

گروه واگذاری (Disposal group)

گروهی از دارایی‌ها که همراه با یکدیگر، از طریق فروش یا به طریقی دیگر، در معامله‌ای منفرد واگذار خواهند شد، و بدهی‌هایی که بطور مستقیم با آن دارایی‌ها ارتباط دارند و در معامله مزبور منتقل خواهند شد. در صورتی که این مجموعه یک واحد مولد نقد باشد که طبق الزامات بندهای۸۰-۸۷ از استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۶ کاهش ارزش دارایی‌ها، سرقفلی به آن تخصیص یافته است، یا اگر یک عملیات در یک چنین واحد مولد نقدی باشد، این مجموعه، سرقفلی تحصیل‌شده در ترکیب کسب و کار را شامل می‌شود.

خانه اصطلاحات D گروه واگذاری (Disposal group)