Facebook E-mail
formats

دارایی مالی آماده برای فروش (Available-for-sale financial asset)

دارایی‌های مالی غیرمشتقه‌ای هستند که به طبقه آماده برای فروش اختصاص می‌یابند، یا در دسته‌های زیر قرار نمی‌گیرند:

  • وام‌ها و دریافتنی‌ها؛
  • سرمایه‌گذاری‌های نگهداری‌شده تا سررسید؛ یا
  • دارایی‌های مالی اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان دوره.

 

formats

شخص وابسته (Associate)

شخصی است که سرمایه‌گذار، بر آن نفوذ قابل ملاحظه دارد.

formats

سقف دارایی (Asset ceiling)

ارزش فعلی هرگونه منافع اقتصادی موجود برای شخص در قالب استرداد وجوه از طرح یا کاهش مشارکت‌های آتی می‌باشد.

formats

دارایی (Asset)

منبعی است که:

الف. درنتیجه رویدادهای گذشته، توسط شخص کنترل می‌شود؛ و

ب. ورود جریان منافع اقتصادی آتی حاصل از آن به شخص انتظار برود.

formats

بهای مستهلک‌شده (Amortized cost)

مبلغ اندازه‌گیری‌شده برای دارایی مالی یا بدهی مالی در زمان شناخت اولیه، پس از کسر بازپرداخت اصل، به اضافه یا منهای استهلاک انباشته با استفاده از روش بهره مؤثر برای هرگونه تفاوت بین مبلغ اولیه و مبلغ سررسید و پس از کسر هرگونه کاهش (مستقیم یا از طریق بکارگیری حساب ذخیره کاهش ارزش) بابت کاهش ارزش یا غیر قابل وصول بودن، می‌باشد.

خانه اصطلاحات Archive for category "A"