Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بهای مستهلک‌شده (Amortized cost)

مبلغ اندازه‌گیری‌شده برای دارایی مالی یا بدهی مالی در زمان شناخت اولیه، پس از کسر بازپرداخت اصل، به اضافه یا منهای استهلاک انباشته با استفاده از روش بهره مؤثر برای هرگونه تفاوت بین مبلغ اولیه و مبلغ سررسید و پس از کسر هرگونه کاهش (مستقیم یا از طریق بکارگیری حساب ذخیره کاهش ارزش) بابت کاهش ارزش یا غیر قابل وصول بودن، می‌باشد.

خانه اصطلاحات A بهای مستهلک‌شده (Amortized cost)