Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارایی (Asset)

منبعی است که:

الف. درنتیجه رویدادهای گذشته، توسط شخص کنترل می‌شود؛ و

ب. ورود جریان منافع اقتصادی آتی حاصل از آن به شخص انتظار برود.

خانه اصطلاحات A دارایی (Asset)