Facebook E-mail
formats

کاهش ارزش

آماده برای اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 استانداردهای مرتبط:
 • استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفان
 • استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان

 

 

دامنه کاربرد

 • مدل کاهش ارزش ابزارهای بدهی اندازه‌گیری شده به بهای مستهلک شده و ارزش منصفانه از طریق سایر سود و زیان‌های جامع، برخی تعهدات وام و قراردادهای تضمین مالی، دریافتنی‌های اجاره و دارایی‌های قرارداد را پوشش می‌دهد.
 • سرمایه‌گذاری‌ها در ابزارهای مالکانه، خارج از دامنه کاربرد کاهش ارزش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ می‌باشند.

 

مدل زیان اعتباری مورد انتظار

 •  کاهش ارزش با استفاده از یک مدل زیان مورد انتظار شناسایی می‌شود، یعنی لزومی ندارد یک رویداد زیان‌آور قبل از شناسایی زیان کاهش ارزش رخ دهد.
 •  رویکرد کلی از دو مبنای اندازه‌گیری استفاده می‌کند: زیان‌های اعتباری مورد انتظار در ۱۲ ماه و زیان‌های اعتباری مورد انتظار در طول عمر یک دارایی مالی، بسته به اینکه آیا ریسک اعتباری دارایی مالی از زمان شناخت اولیه بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است یا خیر.
 • این مدل شامل الزامات خاصی برای برخی از انواع دارایی‌های مالی و همچنین برخی راهکارهای عملی است.

 

اندازه‌گیری

 • زیان‌های اعتباری مورد انتظار برای یک ابزار مالی باید به گونه‌ای اندازه‌گیری شوند که انعکاس‌دهنده موارد زیر باشند:
  • یک مبلغ موزون شده با احتمالات که با ارزیابی یک گستره از نتایج ممکن تعیین می‌شود؛
  • ارزش زمانی پول؛ و
  • اطلاعات معقول و قابل پشتیبانی در مورد رویدادهای گذشته، شرایط فعلی و پیش بینی شرایط اقتصادی آینده.