Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابزار مالی (Financial instrument)

هرگونه قرارداد که برای یک شخص، دارایی مالی و برای شخص دیگر، بدهی مالی یا ابزار مالکانه ایجاد می‌کند.

خانه اصطلاحات F ابزار مالی (Financial instrument)