Facebook E-mail
formats

اندازه‌گیری

آماده برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 استانداردهای مرتبط:
 •      استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •      استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •      استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۱: آثار تغییر در نرخ ارز

 

 

اندازه‌گیری در زمان شناخت اولیه

 •   در زمان شناخت اولیه، دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی، اگر به عنوان به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان طبقه‌بندی نشوند، به طور کلی به ارزش منصفانه به اضافه یا منهای مخارج معامله، که به صورت مستقیم قابل انتساب به معامله هستند، اندازه‌گیری می‌شوند.

 

اندازه‌گیری پس از شناخت اولیه

 •   پس از شناخت اولیه، دارایی‌های مالی به ارزش منصفانه یا بهای مستهلک شده اندازه‌گیری می‌شوند. تغییرات در ارزش منصفانه دارایی‌های مالی به شرح زیر شناسایی می‌شوند:
  •  دارایی‌های مالی بدهی که به ارزش منصفانه از طریق سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی می‌شوند: تغییرات در ارزش منصفانه، در سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی می‌شوند، به استثنای سود و زیان‌های غیرعملیاتی مبادله ارزی و زیان‌های اعتباری مورد انتظار، که در سود یا زیان شناسایی می‌شوند. در زمان قطع شناخت، هرگونه سود یا زیان غیرعملیاتی انباشته در سایر سود و زیان‌های جامع به سود یا زیان تجدید طبقه‌بندی می‌شوند.
  • دارایی‌های مالی مالکانه که به ارزش منصفانه از طریق سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی می‌شوند: همه تغییرات در ارزش منصفانه، در سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی می‌شوند. مبالغ مندرج در سایر سود و زیان‌های جامع، به سود یا زیان تجدید طبقه‌بندی می‌شوند.
  •  دارایی‌های مالی که به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان شناسایی می‌شوند: همه تغییرات در ارزش منصفانه، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند.
 •  بدهی‌های مالی، به غیر از بدهی‌هایی که به عنوان به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان طبقه‌بندی می‌شوند، به طور کلی به بهای مستهلک شده اندازه‌گیری می‌شوند.
 •  اگر یک بدهی‌ مالی به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان طبقه‌بندی ‌شود، تغییرات در ارزش منصفانه آن باید در سود یا زیان شناسایی ‌شود.
 •  برای یک بدهی مالی که به دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص یافته است، به طور کلی ارایه جداگانه تغییرات در ارزش منصفانه الزامیست. آن بخش از تغییرات ارزش منصفانه که به تغییرات در ریسک اعتباری بدهی مالی قابل انتساب است باید مستقیما در سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی شود. مبلغ باقیمانده هم در سود یا زیان شناسایی می‌شود. مبالغ ارایه شده در سایر سود و زیان‌های جامع هرگز به سود یا زیان تجدید طبقه‌بندی نمی‌شوند.
 •  تمام ابزارهای مشتقه (از جمله ابزارهای مشتقه تعبیه شده تفکیک شده) به ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شوند و تغییرات در ارزش منصفانه در سود یا زیان شناسایی می‌شود.

 

شناسایی بهره و سود تقسیمی

 •  درآمد بهره و هزینه بهره با استفاده از روش بهره موثر محاسبه می‌شوند. نرخ بهره موثر باید در زمان شناخت اولیه و بر اساس جریان‌های نقدی برآورد شده با در نظر گرفتن همه شرایط قراردادی ابزارهای مالی به استثنای زیان‌های اعتباری مورد انتظار محاسبه شود. برای ابزارهای با نرخ شناور، نرخ بهره موثر باید برای انعکاس تغییرات نرخ بهره بازار بروزرسانی ‌شود.
 • درآمد سود تقسیمی سرمایه‌گذاری‌ها در ابزارهای مالکانه، که به ارزش منصفانه از طریق سایر سود و زیان‌های جامع اندازه‌گیری می‌شوند، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند، مگر آن که آن درآمد به طور مشخص نشان دهنده بازپرداخت بخشی از بهای تمام‌ شده سرمایه‌گذاری باشد.