Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابزار مشتقه (Derivative)

یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری است که در دامنه کاربرد استاندارد ابزارهای مالی قرار می‌گیرد؛ ارزش آن در واکنش به یک متغیر

پایه(به غیر از متغیرهای غیرمالی که مختص یکی از طرفین قرارداد باشد) تغییر می‌کند؛ سرمایه‌گذاری خالص اولیه آن کمتر از

مبلغ مورد نیاز برای سایر ابزارهایی باشد که واکنش مشابهی به تغییرات متغیر پایه دارند؛ در تاریخی در آینده تسویه شود.

خانه اصطلاحات D ابزار مشتقه (Derivative)