Facebook E-mail
formats

ابزارهای مشتقه و ابزارهای مشتقه تعبیه شده

آماده برای اجرا:
  •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

 

ابزار مشتقه

  •   ابزار مشتقه یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری در دامنه کاربرد استانداردهای ابزارهای مالی است که: ارزش آن در پاسخ به برخی متغیرهای پایه (غیر از یک متغیر غیرمالی که مشخصا برای یک طرف قرارداد است) تغییر می‌کند؛ دارای یک سرمایه‌گذاری خالص اولیه با مبلغی کمتر از مبلغ مورد نیاز برای سایر ابزارهایی که پاسخ مشابهی به آن متغیر دارند می‌باشد؛ و در تاریخی در آینده تسویه می‌شود.

 

ابزارهای مشتقه تعبیه شده

  •  یک ابزار مشتقه تعبیه شده، جزیی از یک قرارداد ترکیبی است که بر جریان‌های نقدی آن قرارداد ترکیبی به روشی مشابه با یک ابزار مشتقه مستقل   تاثیر می‌گذارد.
  •  یک ابزار ترکیبی همچنین شامل یک قرارداد میزبان غیرمشتقه است که می‌تواند یک قرارداد مالی یا غیرمالی باشد.
  •  اگر یک قرارداد میزبان یک دارایی مالی در دامنه کاربرد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ باشد، ابزار مشتقه تعبیه شده از آن جدا نمی‌شود؛ بلکه، کل ابزار مالی ترکیبی برای طبقه‌بندی بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ ارزیابی می‌شود.
  • برای سایر قراردادهای میزبان، یک ابزار ترکیبی برای تعیین اینکه ابزار مشتقه تعبیه شده باید از قرارداد میزبان جدا شود یا خیر ارزیابی می‌شود.
  • یک ابزار مشتقه تعبیه شده اگر دارای ارتباط نزدیک با قرارداد میزبان باشد؛ اگر یک ابزار جداگانه با شرایطی مشابه با ابزار مشتقه تعبیه شده، تعریف یک ابزار مشتقه را احراز نکند؛ یا اگر همه قرارداد به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه‌گیری شود، به صورت جداگانه از قرارداد میزبان به حساب گرفته نمی‌شود. در سایر موارد، ابزار مشتقه تعبیه شده به صورت جداگانه و به عنوان یک ابزار مشتقه به حساب گرفته می‌شود.

 

خانه موضوعات خاص ابزارهای مالی: استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 Archive for category "ابزارهای مشتقه و ابزارهای مشتقه تعبیه شده"