Facebook E-mail
formats

شکل و اجزای صورت های مالی

در حال اجرا:
  •    استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰: صورت‌ های مالی تلفیقی
  •    استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۱: توافق‌ های مشترک
  •    استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌ های مالی
  •    استاندارد بین المللی حسابداری ۲۷: صورت‌ های مالی جداگانه
  •    استاندارد بین المللی حسابداری ۲۸: سرمایه گذاری در اشخاص وابسته و مشارکت‌ های خاص

 

مجموعه کامل صورت­ های مالی

 

تاریخ گزارشگری

 

اطلاعات مقایسه ای

  • اطلاعات مقایسه ای فقط برای دوره گذشته مورد نیاز است. اطلاعات مقایسه ای اضافی هم در صورت تطبیق با استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی ممکن است ارایه شوند؛ با این حال، لزومی ندارد که این اطلاعات مقایسه ای اضافی شامل همه اقلام صورت­ های مالی باشد.

 

انواع صورت‌ های مالی

 

صورت­ های مالی تلفیقی

 

صورت­ های مالی انفرادی

 

صورت­ های مالی جداگانه

 

ارایه اطلاعات فرم پیشنهادی

  • به نظر ما، ارایه اطلاعات فرم پیشنهادی در صورتی که مقررات محلی و قوانین مربوط به بورس سهام اجازه دهند و همچنین اگر معیار های مشخصی احراز ­شوند قابل قبول است.

 

خانه موضوعات کلی Archive for category "شکل و اجزای صورت های مالی"