Facebook E-mail
formats

حساب‌های انتقالی قانونی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار

در حال اجرا:
  •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۴: حساب‌های انتقالی قانونی

 

 

رویکرد کلی و دامنه کاربرد

 

بکارگیری سایر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

 

افشاها

  • یک شخص باید با فراهم کردن افشاهای لازم، استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را قادر سازد تا آثار و ماهیت ریسک‌های مرتبط با نرخ‌گذاری را بر روی وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی‌اش ارزیابی کنند.

 

خانه موضوعات خاص استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار Archive for category "حساب‌های انتقالی قانونی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار"