Facebook E-mail
formats

دارایی حق استفاده (Right-of-use asset)

یک دارایی که نشان‌دهنده حق یک اجاره‌کننده برای استفاده از یک دارایی پایه برای دوره اجاره است.

formats

درآمد عملیاتی (Revenue)

درآمدی که در روال عادی فعالیت‌های یک شخص، مثلا فروش موجودی، حاصل می‌شود.

formats

مدل تجدید ارزش گذاری (Revaluation model)

مدلی که در آن ارزش‌گذاری به اندازه کافی به روز است به گونه‌ای که مبلغ دفتری یک دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن دارایی در تاریخ گزارشگری ندارد.

formats

بکارگیری با تسری به گذشته (Retrospective application)

بکارگیری یک رویه حسابداری جدید برای معاملات، سایر رویدادها و شرایط است، به گونه‌ای که گویی آن رویه همواره به کار گرفته شده است.

formats

تجدید ساختار (Restructuring)

برنامه‌ای است که توسط مدیریت، طراحی و کنترل می‌شود و بطور با اهمیتی دامنه کسب و کار یا شیوه اداره آن را تغییر می‌دهد.

خانه اصطلاحات Archive for category "R"