Facebook E-mail
formats

افشای منافع در سایر اشخاص

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۲: افشای منافع در سایر اشخاص

 

رویکرد کلی

 • شخصی که دارای منافع در سایر اشخاص (شامل منافع طبقه‌بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش) است، باید اطلاعاتی را که استفاده‌کنندگان را قادر به ارزیابی ماهیت و ریسک‌های نگهداری آن منافع، و همچنین آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد و جریان‌های نقدی خود می‌کند، فراهم کند.

 

منافع در اشخاص فرعی تلفیق شده

 • اگر شخصی دارای اشخاص فرعی تلفیق شده باشد، باید با فراهم کردن اطلاعاتی در صورت‌های مالی تلفیقی‌اش به استفاده‌کنندگان کمک کند تا ترکیب گروه و منافع فاقد حق کنترل (بخش ۲-۵ را ببینید) را در فعالیت‌ها و جریان‌های نقدی گروه را درک کنند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
  • ماهیت و میزان محدودیت‌های قابل ملاحظه در مورد توانایی شخص برای دسترسی یا استفاده از دارایی‌ها یا تسویه بدهی‌های گروه؛
  • اطلاعات مشخص (از جمله اطلاعات مالی شخص فرعی و اطلاعات در مورد نسبت منافع فاقد حق کنترل و منافع فاقد حق کنترل انباشته) در مورد اشخاص فرعی با منافع فاقد حق کنترل با اهمیت؛
  • پیامدهای تغییرات در مالکیت یک شخص فرعی و از دست دادن کنترل؛ و
  • ماهیت و هر گونه تغییر در ریسک مرتبط با منافع اشخاص ساختار یافته تلفیق شده.

 

منافع در توافق‌های مشترک و اشخاص وابسته

 • اگر یک شخص دارای منافع در توافق‌های مشترک و اشخاص وابسته باشد، باید با فراهم کردن اطلاعاتی در صورت‌های مالی تلفیقی‌اش به استفاده‌کنندگان کمک کند تا ماهیت و ریسک‌های مرتبط با آن منافع را درک کنند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
  • محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ در توانایی یک توافق مشترک برای انتقال سودهای تقسیمی نقدی یا بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات اعتباری؛
  • ماهیت، میزان و اثر مالی حفظ منافع در یک توافق مشترک و یا یک شخص وابسته؛ و
  • هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی در جهت یک توافق مشترک یا یک شخص وابسته.

 

منافع اشخاص ساختار یافته تلفیق شده

 • اگر یک شخص دارای منافعی در اشخاص ساختار یافته تلفیق شده باشد، باید شرایط هرگونه ترتیبات قراردادی که آن را ملزم به فراهم کردن پشتیبانی مالی برای اشخاص ساختار یافته تلفیق شده می‌کند را افشا کند.

 

منافع در اشخاص ساختار یافته تلفیق نشده

 • اگر یک شخص در اشخاص ساختار یافته تلفیق نشده دارای منافع باشد، باید با فراهم کردن افشاهای مربوط به استفاده‌کنندگان کمک کند تا ماهیت و ریسک‌های مرتبط با نگهداری این منافع و ماهیت این منافع را درک کنند. این افشاهای الزامی شامل موارد زیر است:
  • اطلاعات کلی درباره منافع در اشخاص تلفیق نشده، از قبیل ماهیت، هدف، اندازه و فعالیت‌های یک شخص ساختار یافته تلفیق نشده؛ و
  • اطلاعات در مورد ماهیت ریسک – از قبیل مبلغ دفتری دارایی‌ها و بدهی‌های شناسایی شده در صورت‌های مالی تلفیقی، حداکثر میزان در معرض زیان ناشی از داشتن هرگونه تعهد برای فراهم کردن پشتیبانی مالی.

 

 • اگر یک شخص در اشخاص ساختار یافته تلفیق نشده دارای منافع نباشد، اما حامی مالی چنین شخصی باشد، باید موارد زیر را افشا کند:
  • روش تعیین چگونگی تشخیص شخص حمایت شده؛
  • درآمد حاصل از شخص ساختار یافته در دوره گزارشگری؛ و
  • مبلغ دفتری همه دارایی‎‌های منتقل شده به شخص ساختار یافته در طول دوره گزارشگری.

 

اشخاص سرمایه‌گذاری

 • یک شخص سرمایه‌گذاری (بخش ۵-۶ را ببینید) باید اطلاعات کمّی در مورد میزان در معرض ریسک بودن ناشی از اشخاص فرعی تلفیق نشده را افشا کند.
 • در مواردی که یک شخص سرمایه‌گذاری ویژگی‌های “متداول” شخص سرمایه‌گذاری را نداشته باشد، آن شخص باید قضاوت‌ها و مفروضات قابل ملاحظه‌‌ای را که بر اساس آن، شخص سرمایه‌گذاری بودنش را نتیجه‌گیری کرده است، افشا کند.
خانه موضوعات خاص Archive for category "افشای منافع در سایر اشخاص"