Facebook E-mail
formats

بدهی قرارداد (Contract liability)

تعهد شخص برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، در صورتی که شخص در ازای آن کالاها یا خدمات از مشتری مابه‌ازا دریافت کرده باشد (یا زمان پرداخت مبلغ مرد نظر رسیده باشد).

formats

دارایی قرارداد (Contract asset)

دارایی قرارداد حق شخص در مورد مابه‌ازا در ازای کالاها یا خدماتی که شخص به مشتری منتقل کرده است هنگامی که آن حق

مشروط بر چیزی به غیر از گذر زمان (برای مثال، عملکرد آتی شخص) باشد.

formats

قرارداد (Contract)

قرارداد یک موافقت‌نامه بین دو یا چند طرف است که تعهدات و حقوق قابل اجرا ایجاد می‌کند.

formats

مشتری (Customer)

یک طرف قراراد با شخص است که در ازای مابه‌ازا، کالاها یا خدماتی که خروجی فعالیت‌های اصلی شخص هستند را کسب می‌کند.

formats

مالیات جاری (Current tax)

مبلغ مالیات بر درآمد پرداختنی (قابل بازیابی) در ارتباط با سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) برای یک دوره است.

خانه اصطلاحات Archive for category "C"