Facebook E-mail
formats

استانداردها و اصلاحیه‌های جدید برای سال ۲۰۱۷ و الزامات آماده برای اجرا

 

 

در این پیوست استانداردها و اصلاحیه‌های جدید منتشر شده تا تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ارایه می‌شوند.

این استانداردها و اصلاحیه‌های جدیددر دوره‌هایی که در از ۱۱ دی ۱۳۹۵شروع ‌شده‌اند لازم‌الاجرا نبوده

و بنابراین ممکن است در زمان تهیه صورت‌های مالی مبتنی براستانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

برای دوره‌های سالانه‌ای که از ۱۱ دی ۱۳۹۶شروع می‌شوند برای نخستین بار در نظر گرفته شوند.

 

 

الزامات جدید در حال اجرا

 

فصل‌ این کتاب استانداردها یا اصلاحات جدید تاریخ اجرا
۲-۳ محرک افشا – اصلاحیه استاندارد بین‌المللی حسابداری ۷ ۱۱ دی ۱۳۹۶

 

۳-۱۱ شناسایی دارایی‌های مالیات انتقالی زیان‌های تحقق نیافته – اصلاحیه استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۲
۱۰-۵ اصلاحات سالانه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۶

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۲ افشای منافع در سایر اشخاص

 

 

 

الزامات آماده برای اجرا

 

فصل‌ این کتاب استانداردها یا اصلاحات جدید تاریخ اجرا
۲-۳، ۳-۳، ۴-۳، ۸-۳،

۱۰-۳، ۲-۴، ۱-۵، ۷-۵،

۹-۵، ۱۲-۵، ۱-۶

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵ درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان ۱۱ دی ۱۳۹۶

 

۶-۱، ۷-۱ الی ۷-۸، ۸-۱ استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ ابزارهای مالی
۵-۴ طبقه‌بندی و اندازه‌گیری معاملات پرداخت مبتنی بر سهام – اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۲
۶-۱، ۷-۱۱ الف، ۸-۱ بکارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ ابزارهای مالی با استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۴ قراردادهای بیمه – اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۴
۳-۴ انتقال سرمایه‌گذاری در املاک – اصلاحیه‌های استاندارد بین‌المللی حسابداری ۴۰
۳-۵، ۵-۶، ۶-۱ اصلاحات سالانه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۶

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱ پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار و استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۸ سرمایه‌گذاری‌ها در اشخاص وابسته و مشارکت‌های خاص

۲-۷، ۶-۱ تفسیر ۲۲ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی معاملات با پول خارجی و پیش دریافت یا پیش پرداخت مابه‌ازا
۲-۶، ۳-۲، ۳-۳، ۳-۴،

۴-۲ الف، ۴-۶، ۵-۱، ۶-۱، ۷-۱

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶ اجاره‌ها ۱۱ دی ۱۳۹۷
۳-۱۱ تفسیر ۲۳ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی عدم اطمینان در برخورد با مالیات بر درآمد
۸-۱ الف استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۷ قراردادهای بیمه ۱۲ دی ۱۳۹۹
۲-۵، ۳-۵ فروش یا مشارکت دارایی‌ها بین یک سرمایه‌گذار و اشخاص وابسته یا مشارکت‌های خاص آن – اصلاحیه‌های استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۰ و استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۸ تعیین خواهد شد

 

 

  • بکارگیری زودتر از موعد استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی ۱۶ اجاره­ها در صورتی که استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی ۱۵ درآمد عملیاتی قراردادها با مشتریان نیز بکارگیری شود مجاز است.
  • بکارگیری زودتر از موعد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۷ قراردادهای بیمه فقط برای اشخاصی که استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی ۹ ابزارهای مالی و استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی ۱۵ درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان را نیز به کار ‌گیرند مجاز است.
  • تاریخ اجرای این اصلاحیه به صورت نامحدود به تعویق افتاده است. اما، پذیرش زودتر از موعد همچنان مجاز است.
خانه موضوعات خاص Archive for category "استانداردهای جدید یا اصلاحیه ها در سال 2017 و الزامات آماده برای اجرا"