Facebook E-mail
formats

اجاره فرعی(Sublease)

معامله ای است که در آن دارایی پایه توسط اجاره کننده (اجاره دهنده واسط) به یک شخص ثالث داده شده، و اجاره (اجاره اصلی) بین اجاره دهنده اصلی و اجاره کننده به قوت خود باقی می‌ماند.

formats

حق ماهوی (Substantive right)

حقی که در زمانی که تصمیم‌گیری در مورد هدایت فعالیت‌های مربوط ضرورت می‌یابد، قابل اعمال باشد، و دارنده آن، در عمل، توانایی اعمال آن را داشته باشد.

formats

شخص فرعی (Subsidiary)

شخصی که توسط یک شخص دیگر کنترل می‌شود.

formats

مخارج بعدی (Subsequent expenditure)

مخارج تحمل شده پس از تکمیل یا تحصیل یک سرمایه‌گذاری در املاک.

formats

اجاره دست دوم (Sublease)

معامله‌ای که در آن دارایی پایه توسط اجاره‌کننده (اجاره‌دهنده واسطه) در اختیار یک شخص ثالث قرار می‌گیرد، و اجاره (اجاره اصلی) بین اجاره‌دهنده اصلی و اجاره‌کننده اصلی برقرار می‌ماند.

خانه اصطلاحات Archive for category "S"