Facebook E-mail
formats

مزایای کارکنان

 

در حال اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۹: مزایای کارکنان
 •  تفسیر ۱۴ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: محدودیت بر دارایی مزایای معین، حداقل الزامات تامین مالی و تعامل بین آن ها

 

 

رویکرد کلی

 

طرح‌های مزایای معین دوران بازنشستگی 

 

 

طرح‌های چندکارفرمایی

 • اگر اطلاعات کافی در مورد یک طرح مزایای معین چندکارفرمایی برای اینکه به عنوان یک طرح مزایای معین به حساب گرفته شوند موجود نباشد، آن طرح باید به عنوان یک طرح پرداخت معین در نظر گرفته شده و افشای اطلاعات اضافی الزامی است.
 • اگر یک شخص، حسابداری طرح پرداخت معین را در مورد یک طرح مزایای معین چندکارفرمایی اعمال کند و یک موافقت‌نامه در مورد نحوه توزیع مازاد و یا تامین کسری طرح وجود داشته باشد، در این حالت، دارایی یا بدهی حاصل از موافقت‌نامه قراردادی باید شناسایی شود.

 

طرح‌های گروهی

 • اگر یک موافقت‌نامه قراردادی یا رویه‌ای معین برای تخصیص خالص مخارج مزایای معین یک گروه وجود داشته باشد، اشخاص مشارکت کننده در گروه باید مخارجی که به آن‌ها تخصیص می‌یابد را شناسایی کنند.
 • اگر یک موافقت‌نامه قراردادی یا رویه‌ای معین برای تخصیص خالص مخارج مزایای معین یک گروه وجود نداشته باشد، خالص مخارج مزایای معین باید توسط شخصی که حامی قانونی است شناسایی شده، و سایر اشخاص مشارکت کننده باید مشارکت پرداختنی خود در آن دوره را به عنوان هزینه شناسایی کنند.

 

سایر مزایای کارکنان

 

مزایای پایان خدمت

 • مزایای پایان خدمت در یکی از تاریخ‌های زیر،‌ هر کدام که زودتر باشد، شناسایی می‌شوند:
  • زمانی که که شخص مخارج تجدید ساختاری را که در دامنه کاربرد استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۷ قرار می‌گیرد و شامل پرداخت مزایای پایان خدمت می‌شود را شناسایی کند؛ و
  • زمانی که شخص، دیگر نمی‌تواند پیشنهاد مزایای پایان خدمت را لغو کند (بخش ۳-۱۰ را ببینید).