Facebook E-mail
formats

عمر مفید (Useful life)

عبارت است از:

  • دوره‌ای که انتظار می‌رود یک دارایی طی آن برای استفاده شخص در دسترس باشد؛ یا
  • تعداد تولید یا واحدهای مشابه که انتظار می‌رود در فرایند استفاده از دارایی توسط شخص به دست آید.
formats

ورودی‌های غیر قابل مشاهده (Unobservable inputs)

ورودی‌هایی که برای آن داده‌های بازار در دسترس نبوده و با استفاده از بهترین اطلاعات موجود درباره مفروضات مورد استفاده فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری یک دارایی یا بدهی ایجاد می‌شوند.

formats

واحد حساب (Unit of account)

سطح تجمیع یا تفکیک یک دارایی یا یک بدهی برای مقاصد شناخت طبق یک استاندارد بین المللی گزارشگری مالی.

formats

دارایی پایه (Underlying asset)

دارایی موضوع یک قرارداد اجاره، که در آن حق استفاده از آن دارایی توسط اجاره‌دهنده برای اجاره‌کننده فراهم می‌شود.

خانه اصطلاحات Archive for category "U"