Facebook E-mail
formats

طبقه‌بندی دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی

در حال اجرا:
  •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 آماده‌ برای اجرا:
  •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

طبقه‌بندی

 

تجدید طبقه‌بندی دارایی‌های مالی

 

تجدید طبقه‌بندی بدهی‌های مالی

 

خانه موضوعات خاص ابزارهای مالی Archive for category "طبقه بندی دارایی های مالی و بدهی های مالی"