Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سود یا زیان (Profit or loss)

مجموع درآمدها منهای هزینه‌ها، به جز اجزای سایر درآمدهای جامع، است.

خانه اصطلاحات P سود یا زیان (Profit or loss)