Facebook E-mail
formats

طبقه‌بندی بدهی‌های مالی

آماده برای اجرا:
 
  •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

 

طبقه‌بندی

  •  بدهی‌های مالی به یکی از این دو دسته اندازه‌گیری تقسیم می‌شوند:
  •  این دسته‌بندی تعیین می‌کند که کجا و چه زمانی هرگونه تجدید اندازه‌گیری به ارزش منصفانه باید شناسایی شود.
  •  بدهی‌های مالی که در دسته ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان طبقه‌بندی می‌شوند، به دو زیرمجموعه دسته‌بندی می‌شوند: بدهی‌های مالی نگهداری شده برای مبادله (که شامل ابزارهای مشتقه می‌شوند) و یا بدهی‌هایی که در زمان شناخت اولیه به دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص داده‌ می‌شوند.

 

تجدید طبقه‌بندی بدهی‌های مالی

  • تجدید طبقه‌بندی بدهی‌های مالی مجاز نیست.