Facebook E-mail
formats

شریک مشارکت خاص (Joint venturer)

یک طرف یک مشارکت خاص که بر آن مشارکت خاص کنترل مشترک دارد.

formats

مشارکت خاص (Joint venture)

یک توافق مشترک که به موجب آن، طرفین دارای کنترل مشترک بر توافق، نسبت به خالص دارایی‌های توافق، حقوقی دارند.

formats

مجری عملیات مشترک (Joint operator)

یک طرف یک عملیات مشترک که بر آن عملیات مشترک، کنترل مشترک دارد.

formats

عملیات مشترک (Joint operation)

یک توافق مشترک که به موجب آن، طرفین دارای کنترل مشترک بر توافق نسبت به دارایی‌ها و بدهی‌های مربوط به این توافق، حقوق و تعهداتی دارند.

formats

کنترل مشترک (Joint control)

به اشتراک گذاشتن قراردادی کنترل یک توافق، که تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیت‌های مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفینی است که در کنترل شریک هستند.

خانه اصطلاحات Archive for category "J"