Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سرمایه‌گذاری‌ نگهداری‌شده تا سررسید (Held-to-maturity investment)

دارایی‌های مالی غیرمشتقه با پرداختهای ثابت یا قابل تعیین و با سررسید ثابتی هستند که یک شخص قصد و توان نگهداری آن‌ها تا سررسید را دارد، به استثنای:

  • مواردی که شخص در زمان شناخت اولیه، آن‌ها را به دسته اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان دوره اختصاص می‌دهد؛
  • مواردی که شخص آن‌ها را به دسته آماده برای فروش
  • اختصاص میدهد؛ و
  • مواردی که تعریف وام‌ها و دریافتنی‌ها را احراز می‌کنند.

در صورتی که شخص در دوره مالی جاری یا در دو دوره مالی قبلی، مبلغی بیش از یک مبلغ کم اهمیت از سرمایه‌گذاری‌های نگهداری‌شده تا سررسید را قبل از سررسید به فروش رسانده یا تجدید طبقه‌بندی کرده باشد (بیش از یک مبلغ کم‌اهمیت در مقایسه با کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌های نگهداری‌شده تا سررسید)، شخص نباید هیچ یک از دارایی‌های مالی را به عنوان نگهداری‌شده تا سررسید طبقه‌بندی کند مگر در مورد فروش‌ها یا تجدید طبقه‌بندی‌هایی که:

  • آن قدر به تاریخ سررسید یا به تاریخ بازخرید دارایی‌های مالی نزدیک باشد (برای مثال، کمتر از سه ماه قبل از تاریخ سررسید) که تغییر در نرخ بهره بازار، اثر با اهمیتی بر ارزش منصفانه دارایی مالی نداشته باشد؛
  • پس از وصول تقریبا تمام اصل مبلغ اولیه دارایی مالی از طریق پرداخت‌های زمان‌بندی‌شده یا تسویه پیش از سررسید رخ دهد؛ یا
  • قابل انتساب به یک رویداد جداگانه (که خارج از کنترل شخص بوده، تکرارشدنی نیست و بطور معقول قابل پیش‌بینی توسط شخص نمی‌باشد) باشند.
خانه اصطلاحات H سرمایه‌گذاری‌ نگهداری‌شده تا سررسید (Held-to-maturity investment)