Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابزار مصون‌سازی (Hedging instrument)

یک ابزار مشتقه اختصاص‌یافته یا (تنها به منظور مصون‌سازی ریسک تغییر در نرخهای ارزی) دارایی مالی غیرمشتقه اختصاص‌یافته یا بدهی مالی غیرمشتقه اختصاص‌یافته‌ای است که انتظار می‌رود ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی آن، تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی قلم مصون‌شده اختصاص‌یافته را تهاتر کند.

خانه اصطلاحات H ابزار مصون‌سازی (Hedging instrument)