Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارزش منصفانه (Fair value)

قیمتی است که برای فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معامله‌ای متعارف بین فعالان بازار، در تاریخ اندازه‌گیری قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود.

خانه اصطلاحات F ارزش منصفانه (Fair value)