Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سایر سود و زیان‌های جامع ((Other comprehensive income (OCI)

در برگیرنده اقلامی از درآمدها و هزینه‌ها (شامل تعدیلات تجدید طبقه‌بندی) است که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، شناسایی آن‌ها در سود یا زیان را الزامی یا مجاز نکرده باشد.

خانه اصطلاحات O سایر سود و زیان‌های جامع ((Other comprehensive income (OCI)