Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سهام عادی (Ordinary share)

ابزار مالکانه‌ای است که حقوق مترتب بر آن نسبت به حقوق سایر طبقات ابزارهای مالکانه از اولویت پایین‌تری برخوردار است.

خانه اصطلاحات O سهام عادی (Ordinary share)