Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

منافع فاقد حق کنترل عادی ((Ordinary non-controlling interests (NCI)

نشان‌دهنده منافع مالکیت فعلی است که دارنده آن را از حق تملک سهم متناسبی از خالص دارایی‌های شخص در زمان تصفیه برخوردار می‌کند.

خانه اصطلاحات O منافع فاقد حق کنترل عادی ((Ordinary non-controlling interests (NCI)