Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابزار مالکانه (Equity instrument)

هرگونه قراردادی که منافع باقیمانده در دارایی‌های شخص پس از کسر تمام بدهی‌ها را نشان می‌دهد.

خانه اصطلاحات E ابزار مالکانه (Equity instrument)