Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سقف دارایی (Asset ceiling)

ارزش فعلی هرگونه منافع اقتصادی موجود برای شخص در قالب استرداد وجوه از طرح یا کاهش مشارکت‌های آتی می‌باشد.

خانه اصطلاحات A سقف دارایی (Asset ceiling)