Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

عملیات متوقف شده (Discontinued operation)

بخشی از یک شخص است که یا واگذار شده است یا به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است و:

  • نشان‌دهنده یک خط عمده و جداگانه کسب و کار یا حوزه جغرافیایی عملیات است؛
  • قسمتی از یک برنامه هماهنگ‌شده برای واگذاری یک خط عمده و جداگانه کسب و کار یا حوزه جغرافیایی عملیات است؛ یا
  • یک شخص فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد تحصیل شده است.
خانه اصطلاحات D عملیات متوقف شده (Discontinued operation)