Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

معامله پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی (Group share-based payment transaction)

یک پرداخت مبتنی بر سهام که در آن شخص دریافت‌کننده، شخص تسویه کننده و شخص مرجع از دید یک شخص اصلی نهایی در یک گروه هستند.

خانه اصطلاحات G معامله پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی (Group share-based payment transaction)