Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

رویه های حسابداری (Accounting policies)

عبارتند از اصول، مبانی، معاهده‌.ها، قواعد و شیوه‌های مشخصی که توسط یک شخص در تهیه و ارائه صورت‌های مالی به کار گرفته می‌شود.

خانه اصطلاحات A رویه های حسابداری (Accounting policies)