Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ورودی سطح ۱ (Level 1 input)

قیمت‌های اعلام شده تعدیل نشده در بازارهای فعال برای دارایی‌ها یا بدهی‌های یکسان که شخص می‌تواند در تاریخ اندازه‌گیری به آن‌ها دسترسی داشته باشد.

خانه اصطلاحات L ورودی سطح ۱ (Level 1 input)