Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ورودی سطح ۳ (Level 3 input)

ورودی‌های غیرقابل مشاهده برای دارایی یا بدهی.

خانه اصطلاحات L ورودی سطح ۳ (Level 3 input)