Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

شخص سرمایه‌گذاری (Investment entity)

شخصی که:

  • به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایه گذاری به یک یا چند سرمایه‌گذار، وجوهی را از آنها دریافت می‌کند؛
  • در برابر سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) متعهد می‌شود که هدف کسب و کارش، سرمایه‌گذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایه، درآمد سرمایه‌گذاری، یا هر دو است؛ و
  • عملکرد تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود شخص سرمایه‌گذاری حداقل یکی از شرایط متداول زیر را داشته باشد:

  • شخص بیش از یک سرمایه‌گذاری داشته باشد؛
  • شخص بیش از یک سرمایه‌گذار داشته باشد؛
  • سرمایه‌گذاران اشخاص مرتبط نباشند؛ و/یا
  • شخص دارای منافع مالکیتی در قالب حقوق مالکانه یا منافع مشابه باشد.
خانه اصطلاحات I شخص سرمایه‌گذاری (Investment entity)