Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (Investing activities)

عبارتند از تحصیل و واگذاری دارایی‌های بلندمدت و سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که جز معادل‌های نقد نیستند.

خانه اصطلاحات I فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (Investing activities)