Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

موجودی (Inventory)

دارایی‌هایی هستند که:

  • برای فروش در روال عادی کسب و کار نگهداری می‌شوند (کالای ساخته شده)؛
  • به منظور فروش، در فرایند تولید قرار دارند (کار در جریان)؛ یا
  • به شکل مواد اولیه یا ملزومات، در فرایند تولید یا برای ارائه خدمات، مصرف می‌شوند (مواد اولیه و ملزومات).
خانه اصطلاحات I موجودی (Inventory)