Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سرقفلی (Goodwill)

یک دارایی که بیانگر منافع اقتصادی آتی ناشی از سایر دارایی‌های تحصیل‌شده در ترکیب کسب و کار است که امکان تشخیص آن‌ها به طور انفرادی  و شناسایی جداگانه آن‌ها وجود ندارد.

خانه اصطلاحات G سرقفلی (Goodwill)