Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

واحد حساب (Unit of account)

سطح تجمیع یا تفکیک یک دارایی یا یک بدهی برای مقاصد شناخت طبق یک استاندارد بین المللی گزارشگری مالی.

خانه اصطلاحات U واحد حساب (Unit of account)