Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ورودی‌های غیر قابل مشاهده (Unobservable inputs)

ورودی‌هایی که برای آن داده‌های بازار در دسترس نبوده و با استفاده از بهترین اطلاعات موجود درباره مفروضات مورد استفاده فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری یک دارایی یا بدهی ایجاد می‌شوند.

خانه اصطلاحات U ورودی‌های غیر قابل مشاهده (Unobservable inputs)